1.TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), DEMOS ENDÜSTRİ FUARCILIK A.Ş. (bundan sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır) tarafından işletilen https://iaafonline.com/ (bundan sonra “SİTE” olarak anılacaktır) internet adresinde ürün satışı yapmak üzere (“SATICI/ÜYE”) yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan sonra ÜYE veya ÜYE olarak anılacaktır) ile ŞİRKET arasında, üye kayıt aşamasında yapılmıştır. ÜYE’ler, SİTE’ye üye olmak kaydıyla bu SÖZLEŞME’nin bütün hükümlerini kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

 1. TANIMLAR

Aksi belirtilmedikçe, bu SÖZLEŞME’de kullanılan aşağıdaki deyimler ve/veya kısaltmalar burada kendileri için tanımlanan anlam ve kapsamları ifade etmektedir.

 1. a) “SİTE” https://iaafonline.com/ isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt

adlardan oluşan internet SİTEsi.

 1. b) “SÖZLEŞME” İşbu SÖZLEŞME formu ve ekleri.
 2. c) “ALICI” SİTE’de listelenen eserleri satın alma talebinde bulunabilecek kimselerdir.
 3. d) “ÜYE/SATICI” SİTE’ ye, işbu SÖZLEŞME’ yi kabul ederek üye olan ve SİTE’ ye satılması

amacı ile eser listeleme hakkı olan ve ŞİRKET ile MESAFELİ SATIŞ

SÖZLEŞMESİ, münhasıran konumuna göre GALERİ SÖZLEŞMESİ veya

ESER SAHİBİ SÖZLEŞMESİ akdetmiş kimselerdir.

 1. f) “Eser” SİTE’de satılması amacıyla listelenen, emek sonucu ortaya konan ürün,

yapıtlardır.

 1. g) “Eser Sahibi” SİTE’de listelenen sanat eserlerinin fikri mülkiyet hakları çerçevesinde

mülkiyetine haiz kimselerdir.

 1. SÖZLEŞME KONUSU

ŞİRKET ile ÜYE arasında yapılmış olan işbu SÖZLEŞME, SİTE’ye ÜYE olunması ile birlikte ŞİRKET ile ÜYE arasında kurulan ilişkide tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

 1. ÜYELİK ŞARTLARI

SİTEye üye olabilmek için, reşit olmak, ŞİRKET tarafından istenilen kimlik bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak sunmak, ŞİRKET tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak ve SÖZLEŞME’yi SİTE’ye üye olmak kaydıyla onaylamak gerekmektedir.

 1. ÜYE’LERİN GENEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI

5.1. ÜYE’ler, üyelik aşamalarını yerine getirirken, SİTE’nin hizmetlerinden yararlanırken, işbu SÖZLEŞME’deki yer alan tüm şartlara, SİTE’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceklerini gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler.

5.2. ŞİRKET, 10 gün önceden SİTE DUYURU sayfasında ilan etmek kaydıyla SÖZLEŞME’yi tek taraflı değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. SÖZLEŞME maddelerinde yapılacak değişikliklerin takibi ÜYE’lerin sorumluluğundadır. Bu SÖZLEŞME maddelerinde yapılacak değişikliklerden sonra SİTE’nin kullanılmaya devam edilmesi değişikliklerin kabul edilmesi anlamına gelir.

5.3.  ÜYE’ler, SİTE içerisinde kendileri  tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru olduğunu, hukuka aykırı olmadığını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler.

5.4. ÜYE’ler, SİTE’de satışa sunmuş oldukları eserlerin alışı ve satışı ile ilgili işlemlerde ŞİRKET’in taraf olmadığını, tüm bu işlemlerden münhasıran/tek olarak sorumlu olduklarını kabul ve beyan ederler. ÜYE’ler, SİTE’de satışa sunmuş oldukları eserlerin alışı ve satışı ile ilgili işlemlerde ŞİRKET’in taraf olmadığını, tüm bu işlemlerden münhasıran/tek olarak sorumlu olduklarını kabul ve beyan ederler. SİTE’de satışa arz edilen eserlere, ön plana çıkmak veya çeşitli maksatlarla  ÜYE’ler tarafından abartılı fiyatlar konulamaz, eser satış fiyatları ŞİRKETin onayından geçmelidir.

5.5. ÜYE tarafından tahsilatı yapılmış bir siparişe konu eserin teslimatının sorumluluğu ÜYE’ye aittir.

5.6. ÜYE’ler, SİTE’nin geçici veya sürekli olarak çalışmıyor olmasından dolayı ŞİRKET’ten hiçbir talepte bulunmayacaklarını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler.

5.7. ÜYE’ler, eserlerini sergilerken, eserlerini satarken, kısacası bu SÖZLEŞME’nin tariflediği sistemde yer alan tüm işlemleri gerçekleştirirken, işbu SÖZLEŞME’nin yanı sıra, halen yürürlükte bulunan ilgili tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı, aksi halde oluşabilecek her türlü cezayı ödemeyi, ŞİRKET’i hiçbir nedenle sorumlu tutmamayı ve tazminat talep etmemeyi gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler.

5.8. ÜYE’lerin, SİTE’de verilen hizmetlerle bağlantılı olarak kötü niyetli veya kanunlara aykırı davranışlar sergilemesi durumunda ÜYE’lerin üyeliği, ŞİRKET’in takdirinde olmak üzere bildirimde bulunmaksızın geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir. Üyeliğin ŞİRKET tarafından sona erdirilmesi halinde ÜYE’ler SİTE hizmetlerinden yararlanamazlar.

5.9. ÜYE’ler, kimlik bilgilerini doğru olarak ŞİRKET tarafından her istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.

5.10. ÜYE’ler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uymakla yükümlüdürler. ÜYE ile ALICI arasındaki kişisel veri alışverişinden, ÜYE’ler, ALICI’nın ÜYE tarafından kaydedilen kişisel verilerinden, işbu verilerin korunmasından, saklanmasından ve silinmesinden/yok edilmesinden ŞİRKET’in  sorumlu olmadığını, ŞİRKET’in hiçbir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.11. ÜYE’ler, işbu SÖZLEŞME veya işbu SÖZLEŞME’nin içerdiği belgelere uyulmaması halinde üçüncü şahısların iddialarından veya taleplerinden doğabilecek (ve ŞİRKET’in çalışanları aleyhine oluşabilecek) herhangi bir zararı tazmin etmeyi, gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler.

5.12. ÜYE ve ŞİRKET, hukuken bağımsız taraflardır. ÜYE’ler, ŞİRKET ile aralarında bir ortaklık veya işçi-işveren ilişkisi olmadığını kabul ve beyan ederler.

5.13. SİTE’de gerçekleşen işlemler ile ŞİRKET’in doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmaması nedeniyle, ÜYE’ler, SİTE’deki işlemler sonucu doğabilecek anlaşmazlıklar ve bu anlaşmazlıkların yol açacağı, bilinen veya bilinmeyen, şüpheli veya şüphesiz, ifşa edilmiş veya edilmemiş, iddia, talep ve/veya hasarlardan, ŞİRKET’i, temsilcilerini ve çalışanlarını sorumlu tutmamayı, herhangi bir isim veya gerekçe altında tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendilerine yönelecek her türlü talepten muaf tutmayı SİTE’ye üye olarak ve işbu SÖZLEŞME’yi onaylayarak gayri kabili rücu kabul ve beyan ederler.

5.14. ÜYE’ler, SİTE’de satışta olan eseri, elden veya bir başka pazar yerinde sattığı taktirde ürünü derhal SİTE’ den silmek zorunda olduklarını aksi halde üçüncü şahısların iddialarından veya taleplerinden doğabilecek (ve ŞİRKET’in çalışanları aleyhine oluşabilecek) herhangi bir zararı tazmin etmeyi, gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler.

5.15. ÜYE’ler 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve diğer ilgili her türlü mevzuatta satışı yasaklanan eserleri SİTE’ye yükleyemezler. Yüklemeleri halinde her türlü Kurumun, üçüncü şahısların iddialarından veya taleplerinden doğabilecek (ve ŞİRKET’in çalışanları aleyhine oluşabilecek) herhangi bir zararı tazmin etmeyi, gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler

5.16. SİTE’de ÜYE’ler tarafından satışa arz edilen eserlerin ayıplı olup olmaması, kaçak olup olmaması, sahte olup olmaması, niteliği, orjinalliği, tekliği, eserin tanıtımında kullanılan açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünün aslı ile ilgili her türlü taahhüt ve garanti verme yükümlülüğü ÜYE’ye aittir.  ÜYE’ler, ŞİRKET’in tüm bu hususlarla ilgili taahhüt ve garanti vermek yükümlülüğü olmadığını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler. ÜYE’ler, tüm bu sebeplerle üçüncü şahısların iddialarından veya taleplerinden doğabilecek (ve ŞİRKET’in çalışanları aleyhine oluşabilecek) herhangi bir zararı tazmin etmeyi, gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler

 1. ŞİRKET’İN GENEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI

6.1. ŞİRKET işbu SÖZLEŞME’yi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın her aşamada tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir. Fesihten dolayı ÜYE’ler hiçbir hak talebinde bulunmayacaklarını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler.

6.2. ALICI ve ÜYE arasındaki hiçbir işlemde, ŞİRKET’in hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur.

6.3. ŞİRKET, ALICI’lara herhangi bir teminat veya garanti vermez. ŞİRKET hiçbir şart altında SİTE üzerinden gerçekleşen/yapılan ticarete taraf değildir. ÜYE’ler tarafından sergilenen eserin tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu veya tamlığı ŞİRKET’i bağlamaz. ŞİRKET hiçbir şart altında eksik bilgiden dolayı hiçbir isim veya gerekçe altında sorumlu tutulamaz. Sergilenen eserlerle ilgili her türlü sorumluluk ÜYE’lere aittir. ŞİRKET, SİTE içerisinde ÜYE’ler tarafından sergilenen ürünlerle ilgili hiçbir yükümlülüğe sahip değildir.

6.4. ŞİRKET, ÜYE’lerin sitede sergilediği ürünlere ait her türlü bilgiyi (fotoğraf, görsel içerikler dahil), sergilendikleri süre boyunca sosyal, görsel, işitsel ve basılı medya araçlarında, reklam ve tanıtımlarda kullanma hakkına sahiptir. ŞİRKET, işbu kullanım hakkı nedeniyle ÜYE’lere hiçbir ücret ödemekle yükümlü değildir.

6.5. ŞİRKET, ÜYE’ler tarafından SİTE’de sergilenen antika ürünlerin yasal mevzuta uygun olup olmaması, ticari alım satıma uygun olup olmaması hususlarından hiçbir şekilde sorumlu değildir. ŞİRKET’in eserlerle ilgili araştırma yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Yasal her türlü sorumluluk ÜYE’lere aittir.

 1. DİĞER HÜKÜMLER

7.1. SİTE üyesi olmak ücretlidir. Üyelik çeşitlerine ve ücretlerine ilişkin bilgiye https://iaafonline.com/   adresindeki “Üyelik Seçenekleri” sekmesindeki “Paketler (Galeri 1, Galeri 2, Galeri 3, Galeri 4, Galeri 5 ve Galeri 6) ” başlığı altından ulaşabilirsiniz. ÜYE’ler, paketlerden herhangi birini satın aldığında “Mesafeli Satış Sözleşmesi”sini de kabul etmiş sayılır.

7.2.   Aksi belirtilmediği takdirde, SİTE’deki hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. ÜYE’ler, SİTE’de gerçekleştirdikleri ticaretten, alım satımdan kaynaklanabilecek BSMV, KDV, vergi, pul, harç vb. diğer yasal ve mali ödemeleri ilgili kurumlara satışın tamamlanmasını müteakip yapmayı, gayri kabili rücu kabul ederler.

7.3.     SİTE’de satış için sergilenen orijinal eserlerin stokları, eserin “tek” olması sebebiyle, doğal olarak, yoktur. Bu SİTE’deki eserlerin herhangi bir sebeple 3. bir kişi tarafından galerilerden veya eser sahibinden bu SİTE’deki satıştan önce veya asgari aynı anda satın alınması halinde eserin teslimi imkansız hale gelmesi sebebiyle, alınan bedel aynen ÜYE tarafından ALICI’ya iade edilecektir.

7.4.   Telif hakları bir başkasında olan ve ispatlanan eserlerin SİTE üzerinden eser sahibi dışında bir başkası tarafından satılmaya çalışılması, sergilenmesi veya satılması yasaktır. Tespit edilmesi durumunda, sergilenen eser derhal SİTE’den kaldırılır. Böyle bir durumda, ŞİRKET sorumlu değildir. ÜYE’ler, üçüncü tüzel veya özel kişilerin telif haklarını ihlal edemezler.

7.5.   Hak sahiplerinin yazılı izni olmaksızın, SİTE’de sergilenen ve satın alınan eserler veya ürünler kopyalanamaz, reprodüksiyonu veya poster baskısı yapılamaz, fotoğrafı çekilerek basılı veya görsel malzeme olarak kullanılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

7.6.   ÜYE’ler, SİTE’nin hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile ŞİRKET’in SİTE üzerinden hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul ve beyan ederler. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk ÜYE’lere aittir.

7.6.   Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarında veya maddi hatalarda ŞİRKET’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

 1. MÜCBİR SEBEPLER

SÖZLEŞME’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de SÖZLEŞME ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, salgın, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza…) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, SÖZLEŞME’yi tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu SÖZLEŞME’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. YÜRÜRLÜK

Toplam 4 (dört)  sayfa ve 10 (on) maddeden oluşan işbu SÖZLEŞME taraflarca okunarak ve kabul edilerek, SÖZLEŞME’nin ÜYE’ler tarafından SİTE’de onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir.